טופס הרשמה הנדסאים

לימודי הנדסאים

  טופס הרשמה

  פרטיים אישיים


  מגמה מבוקשת

  אבקש להרשם ללימודים במגמה הבאה:


  רגילחיילים משוחרריםחרדיםרווחהאחר

  תנאי קבלה

  • בגרות מלאה

  • בגרות חלקית הכוללת 3 יחידות לימוד במתמטיקה, 3 יחידות לימוד באנגלית ו-2 יחידות לימוד בעברית (ספרות/הבעה/חיבור) בציונים חיוביים

  • תעודת מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים) 

  • תעודת מכינה אקדמית הכוללת:

   • מתמטיקה – 200 שעות לימוד, אנגלית – 200 שעות לימוד

   • הבעה עברית – 100 שעות לימוד (במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא עברית נדרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקתנו.)

   • מועמד שגילו 35 שנים ומעלה, פטור מתנאי הקבלה שהוזכרו לעיל. המועמד חייב בתעודה המוכיחה 12 שנות לימוד מטעם משרד החינוך

  • מועמד שחסר לו מקצוע אחד מתנאי הקבלה (מתמטיקה, אנגלית, עברית), תיבדק קבלתו ללימודים בבית הספר להנדסאים. קבלתו מותנית בהשלמת המקצוע החסר עד סוף שנת הלימודים הראשונה, הסטודנט לא יוכל להמשיך לשנה ב’ אם לא ישלים את המקצוע החסר

  שירות צבאי / לאומי / אזרחי

  *יש לצרף צילום של תעודת שחרור או חוגר

  שירתתי בצה"לשירות לאומי/אזרחילפני גיוספטור משירות

  מצב בגרות והשכלה תיכונית

  *יש לצרף תעודות, במקרה של תעודה לא ישראלית יש לצרף למקור תרגום בעברית חתום ומאושר מגורם מוסמך.


  ציוני בגרות:

  אין (נדרש לבני 35 או למי שהתקבל על תנאי ואין לו את שלו)

  לקויות למידה

  סטודנט שאובחן כבעל לקויות למידה או שאובחן כסובל מהפרעות קשב וריכוז ובידיו אבחון תקף (לא יותר מ - 7 שנים) ממוסד אבחון מוכר, או סטודנט שבידיו אישור רפואי רלוונטי ללימודים מתבקש לצרפו. סטודנט שלא יצרף אישורים רלוונטים או שנרשם באיחור לא יכלל ברשימת הזכאים. שים לב כי אין במשלוח האבחון הבטחה לקבלת התאמות.

  כןלא

  במידה ויש ברשותך אבחון בתוקף, תידרש לצרף אותו במסמכים הנדרשים מטה.

  מסמכים

  אנא אשרו שהמסמכים הבאים מצורפים:

  תעודת בגרות (עותק מצילום קריא וברור, נאמן למקור) או אישור זכאות לתעודה ממשרד החינוך

  ציוני הבגרות במקצועות: אנגלית, מתמטיקה ועברית (או לחילופין אישור 12 ש"ל לנרשמים בני 35 ומעלה)

  צילום תעודת זהות + ספח

  צילום תעודת שחרור מצה"ל / שירות לאומי/אזרחי

  אבחון פסיכודידקטי / אישורים רפואיים (במידת הצורך)


  מסלול מימון חרדים:

  אישור לימודים מישיבה קטנה (בצירוף שנות הלימוד)

  אישור לימודים מישיבה גדולה (בצירוף שנות הלימוד)

  אישור לימודים לילדים במוסדות חרדיים (למי שלא למד בישיבה קטנה)

  אבחון פסיכודידקטי / אישורים רפואיים (במידת הצורך)

  נא לכלול כאן את הקבצים המצורפים לטופס (נא להעלות קובץ עד משקל 4 מ"ב)

  הצהרת מועמד

  קרא בעיון רב וחתום

  1. אני הח"מ מתחייב לפעול עפ"י תקנון המכללה ולשלם למכללה עפ"י הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים בתקנון שכר הלימוד.

  2. ידוע לי כי דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה למועמדים שלא התקבלו ללימודים או שביטלו הרשמתם למכללה.

  3. חייל/ת משוחרר/ת ובני שרות לאומי/אזרחי עד 5 שנים מיום השחרור - הנני מצהיר/ה בזאת שלא מימשתי עד כה את זכותי להנחה כחייל/ת משוחרר/ת במוסדות שבפיקוח מה"ט. ידוע לי שאם יתברר אחרת, אדרש להשלים את יתרת שכר הלימוד כנדרש.

  4. אני מאשר/ת בזאת שלא למדתי בבי"ס להנדסאים או במכללה כלשהי השייכים למה"ט ולא קיבלתי כל תקצוב מגורם זה. אם יתברר כי מימשתי חלק מהתקציב או כולו, אני מתחייב בזה לשלם את מלוא הסכום בגין הלימודים.

  5. ידוע לי כי במידה ואבקש לבטל את הרשמתי ללימודים עלי לבקש זאת בכתב עד 14 יום לפני פתיחת שנה"ל, לאחמ"כ אחויב בתשלום 500₪ בנוסף לדמי הרישום.

  6. ידוע לי כי אם אפסיק את לימודי ממועד פתיחת הלימודים ועד 90 ימים לאחר התחלתם – יינתן לי החזר של %50 מגובה שכ"ל ותשלומי נלוות.

  7. ידוע לי כי לאחר 90 ימים מפתיחת שנת הלימודים ואילך – אחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנוספים ולא יתבצע כל החזר כספי, למעט דמי בחינות גמר ודמי הגנת פרויקט, במידה ולא אגש אליהם.

  8. במידה ואני סטודנט במסלול ממומן ידוע לי כי אם אבקש להפסיק את לימודי במהלך שנת הלימודים או שלא אגש לבחינה חיצונית בסוף שנה"ל המימון יתבטל ואשא בתשלומים ככל סטודנט עפ"י תקנון המכללה.

  9. אני יודע שבית הספר שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח ו/או לסגור קורס או מסלול לימודים במידה ולא יהיה מספר מתאים של משתתפים ואין בכך כל סיבה לתביעה מכל סוג שהוא כלפי המכללה או מה"ט.

  10. ידוע לי כי הודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה תעשה בכתב בלבד ותכנס לתוקף מתאריך הגשת המכתב.

  11. הנהלת המכללה זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק ללא הודעה מוקדמת את לימודיי במקרה שלא אשלם את חובותיי כאמור בתקנון וזאת מבלי שההפסקה תפגע בזכויות המכללה לדרוש ולקבל את החובות כאמור.

  12. מוסכם בזאת שיתרת החוב כפי שתפורט במכתב חתום ע"י מנהל המכללה או מי שהוסמך לכך, תהא ראיה מכרעת לנכונות החוב.

  13. במידה והתקבלתי ללימודים כסטודנט/ית על תנאי, חלה עלי חובת השלמת תנאי הקבלה עד לסיום שנת הלימודים הראשונה. ידוע לי ואני מסכים כי במידה ולא אעמוד בתנאי זה, המכללה תפסיק את לימודי עד להשלמת תנאי הקבלה כנדרש ע"י מה"ט.

  14. ידוע לי כי הודעות המתפרסמות על לוח המודעות במכללה ו/או באתר האינטרנט של המכללה, כמוהם כמו הודעה אישית. בחתימתי אני מתחיב לעקוב בהתמדה אחר ההודעות המתפרסמות כאמור לעיל.

  15. ידוע לי כי עידכונים שוטפים מהמכללה נשלחים ב-SMS או במייל, בחתימתי אני מאשר זאת ובמידה ואין לי גישה לאחד מן הכלים הללו אתעדכן דרך חבר לכתה.

  16. במקרה של מגפה או ארוע חריג אחר יתכנו שינויים בלימודים ו/או מעבר ללימודים מקוונים

  17. כתב התחייבות - סטודנטים חרדים שנה ראשונה במכללה

   הנני להצהיר ולאשר כי ידוע לי כי זכאותי לקבלת השתתפות בשכר הלימוד והנלוות מטעם מה"ט
   - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים
   בחוזר מה"ט והחלטת ועדת התמיכות של מה"ט וקבלת ציון סופי עובר במקצועות: אנגלית,
   מתמטיקה, עברית ומיומנויות למידה.
   אם לא אמצא זכאי לקבלת השתתפות אפסיק את לימודי מיד כשאקבל את ההודעה לאי קבלת
   השתתפות בשכר הלימוד והנלוות ולא אחויב בתשלום או שאשלם מיד למכללה %50 משכר
   הלימוד והנלוות הנדרשים (עפ"י הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים
   בתקנון שכר הלימוד) ואגיש בקשה למלגה מהמכללה בגובה %50 משכר הלימוד והנלוות.
   אם אמצא זכאי לקבלת השתתפות ולא אקבל ציון סופי עובר באחד מהמקצועות: אנגלית,
   מתמטיקה, עברית ומיומנויות למידה אשלם מיד למכללה %30 משכר הלימוד והנלוות הנדרשים
   (עפ"י הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים בתקנון שכר הלימוד).

  18. כתב התחייבות - חיילים משוחררים

   הנני להצהיר ולאשר כי ידוע לי כי זכאותי לקבלת השתתפות בשכר הלימוד מטעם הקרן לקליטת
   חיילים משוחררים מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים בחוזר מה"ט והקרן לקליטת חיילים
   משוחררים לקבלת השתתפות.
   אם לא אמצא זכאי/ת לקבלת השתתפות אשלם מיד למכללה את מלוא שכר הלימוד והנלוות
   הנדרשים (עפ"י הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים בתקנון שכר
   הלימוד).


  *חתימה:

  מעוניינים בייעוץ טלפוני ללימודי בצפון? - תמונה

  כותרת כותרת

  מלאו את הטופס ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

  פניה לנציג
  צריכים עזרה?
  שלום,
  איך נוכל לעזור?